หัวหน้าส่วนราชการ

ขวัญชัย ประสพสม

ปลัด อบต.บ้านขล้อ
(โทร. 081-9915-537)

น.ส.สุปราณี เอาบุญ

นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
(โทร. 081-780-2828)

น.ส.ธมลกันย์ พันธุ์ไม้

ผู้อำนวยการกองคลัง
(โทร. 080-665-3327)

นายจตุพร พูลสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง
(โทร. 095-8565-078)