สำนักปลัด

ขวัญชัย ประสพสม

ปลัด อบต.

ชื่อ-สกุล

หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อ-สกุล

นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.สุปราณี เอาบุญ

นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.ศรัญญา คุ้มดิษฐ์

นักพัฒนาชุมชน

นายสุรชัย คำชำนาญ

เจ้าหน้าที่ป้องกัน

นายอรรถพร จันทร์สว่าง

คนงาน

น.ส.ชุติภรณ์สิริ นาศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสมโภชน์ ผดุงผิว

พนักงานจ้าง

นายจันทร์แรม แสงอุทัย

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

นางดารณี ทับทิมทอง

พนักงานจ้าง

น.ส.สุภาภรณ์ กองแก้ว

คนงาน

นายอำนาจ สมสถาน

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (รถน้ำ)

น.ส.กมลรัตน์ สำรวล

คนงาน

นายบุญนำเนื่องนิต แก้วละมุน

คนงานประจำรถขยะ

นายดิเรก สำรวล

คนงานประจำรถขยะ

นายพัทธนันท์ แสนสุข

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถขยะ)