สำนักปลัด

น.ส.จุฑารัตน์ เต็มเปี่ยม

ปลัด อบต.

ชื่อ-สกุล

หัวหน้าสำนักปลัด

น.ส.ภูษณิศา สุขร่าง

นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.สุปราณี เอาบุญ

นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.ศรัญญา คุ้มดิษฐ์

นักพัฒนาชุมชน

นางดารณี ทับทิมทอง

พนักงานจ้าง

นายอรรถพร จันทร์สว่าง

คนงาน

น.ส.ชุติภรณ์สิริ นาศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสมโภชน์ ผดุงผิว

พนักงานจ้าง

นายจันทร์แรม แสงอุทัย

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

...............................

เจ้าหน้าที่ป้องกัน

น.ส.สุภาภรณ์ กองแก้ว

คนงาน

นายอำนาจ สมสถาน

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (รถน้ำ)

น.ส.กมลรัตน์ สำรวล

คนงาน

นายบุญนำเนื่องนิต แก้วละมุน

คนงานประจำรถขยะ

นายดิเรก สำรวล

คนงานประจำรถขยะ

นายพัทธนันท์ แสนสุข

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถขยะ)