สมาชิกสภา

นายอนุกูล ชลูดดง

ประธานสภา อบต.บ้านขล้อ

นายธานี สำรวล

รอง ประธานสภา อบต.

นายขวัญชัย ประสพสม

เลขานุการ สภา อบต.

นายฉลอง สำรวล

ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 1
(ต.บ้านขล้อ)

นายสุรินทร์ สืบตระกูลผล

ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 1
(ต.ตาลเอน)

นายเทิดเกียรติ์ บัวคลี่

ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 1
(ต.บางเพลิง)

นายปรีดา แก่นแก้ว

ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 3
(ต.บ้านขล้อ)

นายธานี ศิริมงคล

ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 2
(ต.ตาลเอน)

นายกิตติศักดิ์ ถึงสุข

ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 2
(ต.บางเพลิง)

นายเอกลักษณ์ บริพันธ์

ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 3
(ต.ตาลเอน)

นายสุชาติ ขาวเหลือง

ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 3
(ต.บางเพลิง)

นายณรงค์ หมั่นมาก

ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 4
(ต.บ้านขล้อ)