คณะผู้บริหาร อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ

ร.ต.ท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง

นายก อบต.บ้านขล้อ
(โทร. 089-801-3479)

นายเสรี กิ่งกาญจน์วัฒนา

รอง นายก อบต.บ้านขล้อ
(โทร. 087-877-9299)

นายธนาวุฒิ แจ่มสี

รอง นายก อบต.บ้านขล้อ
(โทร. 086-130-5889)

นางสาวสุดใจ สุขสิงห์

เลขานุการ อบต.บ้านขล้อ
(โทร. 094-464-5149)