จ้างเหมาบริการ

นายศุภวิชญ์ ศรศิลป์

จ้างเหมาบริการ (ป้องกันฯ)

น.ส.สำลี เปรมลาภ

จ้างเหมาบริการ

น.ส.จุฑามาศ นิลน้อย

จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน ศพด.)

นายสมใจ ศรีมหาโพธิ์

จ้างเหมาบริการ (ช่างไฟฟ้า)

น.ส.ประมวล เปรมลาภ

จ้างเหมาบริการ

นางนงค์ลักษณ์ มาศจรัส

จ้างเหมาบริการ (ภาษี)

นายเลื่อน คำแก้ว

คนงานประจำรถขยะ