จ้างเหมาบริการ

นายศุภวิชญ์ ศรศิลป์

จ้างเหมาบริการ (ป้องกันฯ)

น.ส.สำลี เปรมลาภ

จ้างเหมาบริการ

น.ส.จุฑามาศ นิลน้อย

จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน ศพด.)

นายสมใจ ศรีมหาโพธิ์

จ้างเหมาบริการ (ช่างไฟฟ้า)

น.ส.ประมวล เปรมลาภ

จ้างเหมาบริการ

นางนงค์ลักษณ์ มาศจรัส

จ้างเหมาบริการ (ภาษี)

นายเลื่อน คำแก้ว

คนงานประจำรถขยะ

นายสรพงษ์ จันทร์ปรุง

จ้างเหมาบริการ

นางสาวนิศารัตน์ สำรวล

จ้างเหมาบริการ

นางทองเพียร อินทรจันทร์

จ้างเหมาบริการ

นางสาวพิไลพรรณ แสงทอง

จ้างเหมาบริการ