ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

ชื่อ-สกุล

ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

นางสุมิตตา อินจันทร์

ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

นางกัลยาณี อุทัยธรรม

ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

น.ส.ศศิทรณ์ ผดุงทรง

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสีนวล เครือนาค

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)