กองช่าง

นายจตุพร พูลสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายปัทฐพงษ์ สุดใจ

นายช่างโยธา

นายมาโนช เอี่ยมสุวรรณ

นายช่างไฟฟ้า

นายเสมา แก่นแก้ว

นายช่างโยธา

น.ส.นภาพร ศาลารมย์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายถวิล สำรวล

พนักงานผลิตน้ำประปา

นายชูชาติ ผดุงผิว

พนักงานผลิตน้ำประปา