กองคลัง

น.ส.ธมลกันย์ พันธุ์ไม้

ผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส.ปาริศา ทองเจือ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายโสภณ มณีชาติ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

น.ส.ศิริรัตน์ ผุลลาวงษ์

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.จิดาภา เซียะสมาน

คนงาน