บันทึกการประชุมสภาฯ อบต.

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2565

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มีนาคม 2565

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 (2)

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 (2)

รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก วันที่ 4 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓