You are currently viewing การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ