องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ

ข้อความแนะนำ: ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ: www.bankhloa.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านขล้อ (www.bankhloa.go.th) ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัว ประชาชน ที่อยู่หรือที่ทำงาน อีเมลแอดเดรส (Email address) เบอร์โทรศัพท์อายุ เป็นต้น
  2. นอกจากนั้น เพื่อสํารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนําสถิติไปใช้ในการปรับปรุง คุณภาพในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (browser Type)โดเมนเนม (Domain name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จําเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็น ของท่านในกิจการหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ เท่านั้น
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
  3. ในกรณีที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของหน่วยงานเป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ จะกําหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วน
บุคคลของ ท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อก็
ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจํานงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านขล้อ ทราบทาง Email : ban-khloa-2555@hotmail.com

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลสวนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านขล้อ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น เลขหลังบัตร
ประชาชน เป็นต้น
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขล้อ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูล
ดังกล่าวด้วย การเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol
เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกําหนด
ดังกล่าว

ติดต่อหน่วยงาน

ในกรณีที่ท่านมีคําถามเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านขล้อ ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ban-khloa-2555@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ :
035-776-356
ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220