You are currently viewing นายก อบต.บ้านขล้อ ได้ลงพิ้นที่พร้อมกับเจ้าที่ อบต. และสมาชิก อบต.ซ่อมแซมถนนที่แตกร้าว บริเวณหมู่ 4 ต.บ้านขล้อ

นายก อบต.บ้านขล้อ ได้ลงพิ้นที่พร้อมกับเจ้าที่ อบต. และสมาชิก อบต.ซ่อมแซมถนนที่แตกร้าว บริเวณหมู่ 4 ต.บ้านขล้อ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 สาย้นต์ โพธิ์แย้ม นายก อบต.บ้านขล้อ ได้ลงพิ้นที่พร้อมกับเจ้าที่ อบต. และสมาชิก อบต. หมู่ 4 ช่วยกันซ่อมแซมถนนที่แตกร้าว บริเวณหมู่ 4 ต.บ้านขล้อ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่สัญจรไป-มา