You are currently viewing นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ให้การสนับสนุนโครงการสอนเด็กลอยตัวในน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำให้กับเด็กๆโรงเรียนในตำบลบ้านขล้อ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดตาลเอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ให้การสนับสนุนโครงการสอนเด็กลอยตัวในน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำให้กับเด็กๆโรงเรียนในตำบลบ้านขล้อ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดตาลเอน