You are currently viewing นายกสายันต์ โพธิ์แย้ม และคณะผู้บริหาร ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมกับส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่

นายกสายันต์ โพธิ์แย้ม และคณะผู้บริหาร ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมกับส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่

” มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด ”
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ โดยท่านนายกสายันต์ โพธิ์แย้ม ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมกับส่วนราชการในพื้นที่ สภ.บ้านขล้อ, รร.วัดโขดเขมาราม, รร.วัดตาลเอน, รร.วัดบางเพลิง, รร.วัดแก้วตา, รพ.สต.บ้านขล้อ, รพ.สตตาลเอน , รพ.สต.บางเพลิง และคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. พนักงาน-เจ้าหน้าที่ อบต. รวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมเดินรณรงค์