You are currently viewing นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑