You are currently viewing ทำความรู้จักฝุ่นละอองจิ๋ว PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ทำความรู้จักฝุ่นละอองจิ๋ว PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ทำความรู้จักฝุ่นละอองจิ๋ว PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
วิธีการป้องกันและการใส่หน้ากากที่ถูกต้อง พร้อมทั้งช่วยกันลด PM2.5 โดยการ
– ดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีไม่ปล่อยควันดำ
– งดการเผาขยะและเศษวัชพืช หรือเผาในที่โล่ง
– ผู้ประกอบการควบคุมหรือลดปริมาณฝุ่นจากการประกอบกิจการ