องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ

หมู่ ๒ ตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐