You are currently viewing ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 3 ต.บ้านขล้อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 3 ต.บ้านขล้อ