You are currently viewing ตัวแทนจิตอาสาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อเข้าร่วมฝึก ณ สนามฝึกกองพลรบพิเศษที่ 1

ตัวแทนจิตอาสาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อเข้าร่วมฝึก ณ สนามฝึกกองพลรบพิเศษที่ 1

ตัวแทนจิตอาสาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อเข้าร่วมฝึก ณ สนามฝึกกองพลรบพิเศษที่ 1 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 13 และ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562