You are currently viewing ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองและการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองและการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อเข้าร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลบ้านขล้อ บางเพลิง และตาลเอน นำโดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตรกำนัน ได้ดำเนินการตั้งจุดคัดกรอง และการป้องกันเกี่ยวกับ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการเกิดโรคโควิด19 และการป้องกัน โดยให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเพื่อป้องกันการเกิดโรคโควิด 19 รวมทั้งจัดชุดลาดตระเวนเคลื่อนที่เร็วออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านและบริเวณสถานที่ราชการ วัด โรงเรียน
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี