ช่องทางการร้องเรียนการบริหารบุคคล

ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหรส่วนตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรือยุธยา 13220

ช่องทางที่ 2 ร้องรียนทางโทรศัพท์ /โทรสาร. หมายเลข 035-776356

ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสื่อส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : ban-khloa-2555@hotmail.com

ช่องทางที่ 5 ร้องรียนผ่านทาง Facebook : อบต. บ้านขล้อ

ช่องทางที่ 6 ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.bankhloa.go.th

ช่องทางที่ 7 ช่องทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ID Line : kae_thaksaporn