You are currently viewing โครงการ จัดซื้อวัสดุดินลูกรัง จำนวน 1,080 ลูกบาศก์เมตร

โครงการ จัดซื้อวัสดุดินลูกรัง จำนวน 1,080 ลูกบาศก์เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

2016-09-02-1