You are currently viewing งานส่งเสริมอาชีพประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘ การทำกะหรี่พัฟ ฯลฯ

งานส่งเสริมอาชีพประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘ การทำกะหรี่พัฟ ฯลฯ

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘ การทำกะหรี่พัฟ กุ้ยช่าย ปากหม้อ ซาลาเปา ฯลฯ วันที่ ๒๘ – ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘