คู่มือมาตรฐานการบริการและการบริการสาธารณะขององค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า

มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน

มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ

มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย

มาตรฐานการควบคุมอาคาร

มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ