คู่มือปฏิบัติงาน อบต.

ด้านการเงิน/การบัญชี

ด้านธุรการและงานสารบรรญ

ด้านพัสดุ

ด้านประชาสัมพันธ์-การจ่ายเบี้ย

ด้านสวัสดิการพนักงาน