You are currently viewing คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ที่ 57/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ที่ 57/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ