You are currently viewing คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ที่ 84/2565 เรื่อง กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของสำนักปลัด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ที่ 84/2565 เรื่อง กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของสำนักปลัด