You are currently viewing คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ที่ 27/2565 เรื่อง กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง กองช่าง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ที่ 27/2565 เรื่อง กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง กองช่าง