You are currently viewing คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ที่ 58/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองและหัวหน้าสำนักปลัด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ที่ 58/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองและหัวหน้าสำนักปลัด