ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ