ข้อมูลด้าน Competency และ Competency Inventory

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ