You are currently viewing ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕