You are currently viewing กิจกรรม Kick off

กิจกรรม Kick off

กิจกรรม Kick off กำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามนโยบายคลองสวยน้ำใสและหน้าบ้านหน้ามอง ในรูปแบบประชารัฐ และจิตอาสา ณ บริเวณคลองบางกลุ่ม ม.5 ตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา