You are currently viewing กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลตาลเอน (กองทุนหลักประกันสุขภาพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2565

กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลตาลเอน (กองทุนหลักประกันสุขภาพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ร.ต.ท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายก อบต. บ้านขล้อ พร้อมด้วย เลขานายก อบต.บ้านขล้อ ได้ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลตาลเอน (กองทุนหลักประกันสุขภาพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ณ บริเวณศาลาวัดตาลเอน (ริมคลอง) หมู่ 1 ต.ตาลเอน