You are currently viewing กิจกรรมพิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมพิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 กิจกรรมภาคค่ำ ร.ต.ท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายก อบต.บ้านขล้อ พร้อมด้วย รองนายก ฯ ธนรัช และ ส.อบต.เอกลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมอำเภอบางปะหัน