You are currently viewing กิจกรรมปลูกต้นไม้ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

กิจกรรมปลูกต้นไม้ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

กิจกรรมปลูกต้นไม้ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ตำบลบ้านขล้อ ตำบลบางเพลิง และตำบลตาลเอน ร่วมกันนำต้นไม้ไปปลูก
ต้นไม้ที่ท่านปลูก จะเจริญเติบโต เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดสภาวะโลกร้อน ลดปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5)