You are currently viewing กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ถนนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ถนนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ถนนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง นำโดยนายกสายันต์ โพธิ์แย้ม , สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ , ผู้ใหญ่บ้านกำนัน , ตำรวจ ในพื้นที่ตำบลบ้านขล้อ