You are currently viewing กิจกรรมประชุมประชาคม เพื่อทบทวนจัดทำแผนทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

กิจกรรมประชุมประชาคม เพื่อทบทวนจัดทำแผนทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ได้จัดกิจกรรมประชุมประชาคม เพื่อทบทวนจัดทำแผนทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ