You are currently viewing กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

อบต.บ้านขล้อ นำโดย ร.ต.ท.ไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายก อบต.บ้านขล้อ พร้อมด้วยพนังานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ อบต. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอำเภอบางปะหัน