You are currently viewing กิจกรรมถนนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง ณ วัดแก้วตา

กิจกรรมถนนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง ณ วัดแก้วตา

นายยกสายันต์ โพธิ์แย้ม คณะผู้บริหาร ,สมาชิก,พนักงานส่วนตำบล ร่วมกันทำความสะอาดวัดแก้วตา กิจกรรมถนนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง