You are currently viewing กิจกรรมการปล่อยสัตว์น้ำคืนชีวิตสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยอบต.ร่วมกับผู้นำชุมชน,หน่วยงานราชการในพื้นที่,สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 กรมเจ้าท่า

กิจกรรมการปล่อยสัตว์น้ำคืนชีวิตสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยอบต.ร่วมกับผู้นำชุมชน,หน่วยงานราชการในพื้นที่,สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 กรมเจ้าท่า