You are currently viewing กิจกรรมการจัดประชุมประชาคม มีนาคม 2564

กิจกรรมการจัดประชุมประชาคม มีนาคม 2564

ภาพกิจกรรม อบต.บ้านขล้อ ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคม ทบทวน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 (ระดับตำบล) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนให้มาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน แก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน