การให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

สถิติการให้บริการของ อบต.บ้านขล้อ ปี 2564-2565

สถิติการให้บริการของ อบต.บ้านขล้อ ปี 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค 63-มี.ค. 64)