การส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  • Post category:ita2022

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ พ.ศ.2562

นโยบายเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการแต่งผ้าไทย

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ