การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส