การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

  • Post category:ita2022

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสียงทุจริตประจำปี 2565

การประเมินความเสียงทุจริตประจำปี 2564

การประเมินความเสียงทุจริตประจำปี 2563

การประเมินความเสียงทุจริตประจำปี 2564


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2561

ปค 4 สำนักปลัด

ปค 4 กองคลัง

ปค 4 กองช่าง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ต.ค. 64 -มี.ค. 65

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี 2564

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี 2563

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี 2562