การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย

การพัฒนาบุคลากร

คำสั่งอนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ

แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563

ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

หนังสือตอบรับการขอโอน(ย้าย)

หนังสือตอบรับพนักงานส่วนตำบลขอโอน(ย้าย)

หนังสือรับรับขอโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง