You are currently viewing การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ระหว่างวันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ระหว่างวันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคณะผู้บริหาร
และพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการเพิ่มเติมแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ
เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ๓ ตำบล ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านท้องคุ้ง ต.บ้านขล้อ หมู่ที่ 2
บ้านขล้อ ต.บ้านขล้อ หมู่ที่ 3 บ้านโคกกะยอ ต.บ้านขล้อ หมู่ที่ 4 บ้านโคกกะบัง ต.บ้านขล้อ หมู่ที่ 5 บ้านปากทางลัด ต.บ้านขล้อ หมู่ที่ 1 บ้านโรง ต.ตาลเอน หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ต.ตาลเอน หมู่ที่ 3 บ้านตาลเอน ต.ตาลเอน
หมู่ที่ 1 บ้านแก้วตา ต.บางเพลิง หมู่ที่ 2 บ้านโคก ต.บางเพลิง หมู่ที่ 3 บ้านบางเพลิง ต.บางเพลิง ระหว่างวันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2566