You are currently viewing การคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลุ่มรักษ์สุขภาพส่งเสริมให้คัดแยกขยะในครัวเรือน

การคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลุ่มรักษ์สุขภาพส่งเสริมให้คัดแยกขยะในครัวเรือน

การคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลุ่มรักษ์สุขภาพส่งเสริมให้คัดแยกขยะในครัวเรือน

– แยกเศษอาหาร เพื่อใส่ในถังขยะเปียก หรือเทตามต้นไม้ หรือให้สัตว์เลี้ยงกิน

– แยกขยะรีไซเคิล ไว้ขาย เพิ่มรายได้ หรือนำกลับมาใช้ใหม่

– แยกขยะอันตราย นำไปทิ้งในถังขยะอันตรายตามจุดที่ อบต.กำหนด

– แยกขยะที่ปนเปื้อน นำไปทิ้งในถังขยะทั่วตามจุดที่ อบต. กำหนด