You are currently viewing กลุ่มโรงงานนิคมสหรัตนนครนำของขวัญมามอบให้เด็กๆ เนื่องในงานวันเด็กประจำปี พ.ศ. 2562

กลุ่มโรงงานนิคมสหรัตนนครนำของขวัญมามอบให้เด็กๆ เนื่องในงานวันเด็กประจำปี พ.ศ. 2562

อบต.บ้านขล้อ ขอขอบคุณกลุ่มโรงงานนิคมสหรัตนนครที่นำของขวัญมามอบให้เด็กๆ เนื่องในงานวันเด็กประจำปี พ.ศ. 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 นี้คะ